Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO netmoda.pl z 25.05.2018r

I. Definicje


II. Postanowienia ogólne


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


V. Dostawa


VI. Ceny i metody płatności


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


X. Polityka Prywatności


XI. Postanowienia końcowe

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.netmoda.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.netmoda.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mixshop Dawid Bulasiński a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.netmoda.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem netmoda.pl, prowadzony jest przez Dawida Bulasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mixshop Dawid Bulasiński zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta stołecznego Warszawa pod nr 424963.


Dane adresowe/ kontaktowe:
Mixshop Dawid Bulasiński
ul Żołny 33 
02-815 Warszawa
NIP: 5213381773

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Przeglądarka internetowa : Firefox , Google Chrome , Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script

b.) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.netmoda.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. Mixshop Dawid Bulasiński może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Mixshop Dawid Bulasiński za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Mixshop Dawid Bulasiński.

3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Mixshop Dawid Bulasiński.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów ,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.7 Regulamin promocji "2+1 GRATIS" dostępny jest pod linkiem "2+1 GRATIS" natomiast regulamin promocji DRUGI PRODUKT ZA ½ CENY dostępny jest pod linkiem DRUGI PRODUKT ZA ½ CENY

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.netmoda.pl, dokonać wyboru towaru, koloru , rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy ,

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mixshop Dawid Bulasiński Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

a) Zamówienie zostaje anulowane jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w ciągu 7 dni lub nie zaznaczy w ciągu 7 dni formy za pobraniem.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Paczkomaty Inpost. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą 12,99 zł dla paczkomatu lub 13,99 zł dla firmy kurierskiej przy przedpłacie na konto, 10,99 zł dla "paczka w ruchu". Przy przesyłce "pobraniowej" koszt wysyłki firmą kurierską wynosi 21 zł. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej Kurier przed dostarczeniem przesyłki nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego.

W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=201103106.8

5.3. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 3 dni roboczych licząc od zaksięgowania pieniędzy na koncie lub zamówienia przez Klienta przesyłki pobraniowej. 

5.3. Termin realizacji dostawy poza obszarem Polski wynosi do 14 dni roboczych licząc od zaksięgowania pieniędzy na koncie.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.netmoda.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego  

b.) płatnością w systemie  Przelewy24,PayU,PayPal

 Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP  7792369887, Regon 301345068.

d.) Przesyłka pobraniowa ( płatna kurierowi przy odbiorze przesyłki )

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres Mixshop Dawid Bulasiński ul Żołny 33 02-815 Warszawa podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Mixshop Dawid Bulasiński ul Żołny 33, 02-815 Warszawa

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Sklep zwraca koszt towaru oraz najniższy w dniu zakupu koszt dostawy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Mixshop Dawid Bulasiński jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@netmoda.pl . Mixshop Dawid Bulasiński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Mixshop Dawid Bulasiński podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dawida Bulasińskiego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Mixshop Dawid Bulasiński ul Żołny 33, 02-815 Warszawa, mailowo pod adres sklep@netmoda.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Mixshop Dawid Bulasińskii zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji jest DAWID BULASIŃSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dawid BULASIŃSKI MIXSHOP, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5213381773 , nr REGON 140487491, ul. Podchorążych 41/20, 00-722 Warszawa


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ


Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim 
oferowanych („Usługi”).


Cel przetwarzania:


W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

- Świadczenie usług oferowanych w Sklepie 
- Realizacja Twoich zamówień 
- Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter 
- Przesyłanie newslettera


Podstawa przetwarzania:


- Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
- Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
- Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
- Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
- Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych 
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
- Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:


profilowaniu w celach marketingowych 
przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych  
badaniu satysfakcji klientów


Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

- brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie 
- brak możliwości korzystania z usług Sklepu 
- brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie 
- brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie


Możliwość cofnięcia zgody:

- w każdej chwili 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SKLEPIE


Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz w Sklepie - jego treść może zostać opublikowana w Sklepie. To samo dotyczy innych treści, które 
publikujesz w Sklepie.

Część Twoich danych, takich jak:

- imię 
- miejscowość

 będzie widoczna dla innych użytkowników Sklepu.


PROFILOWANIE


W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego 
podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

- wywołujące wobec Ciebie skutki prawne, 
- wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Cię o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z 
prawem.


OKRES PRZETWARZANIA


Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: 

- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych 
- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony 
- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą 
- zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich

danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

-w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy 
szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:


- dostępu do Twoich danych osobowych
- ich sprostowania
- usunięcia
- ograniczenia przetwarzania
- przeniesienia danych do innego administratora


A także prawo:


- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 
ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie 
tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie, 
- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie 
jest związane z takim marketingiem bezpośrednim


Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.


Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


CIASTECZKA


Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:


- są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) 
- umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu  
- nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia


Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

- usunąć pliki cookies 
- blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu: 
zapamiętywania informacji o Twojej sesji 

- statystycznym 
- marketingowym 
- udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy 
Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki 
znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox 
Chrome 
Safari 
Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH


Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

- podmiot realizujący dostawę towarów 
- dostawca płatności 
  PayPal 
  Przelewy24
- osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność  
- dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego 
- podmiot zapewniający system mailingowy 
- biuro księgowe 
- podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu 
- podmiot zapewniający usługi marketingowe 
- portale społeczniościowe


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM


Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? 
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? 
Napisz na adres e-mail: sklep@netmoda.pl

XI. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mixshop Dawid Bulasiński a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mixshop Dawid Bulasiński a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Mixshop Dawid Bulasiński.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług oraz personalizacji treści zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji przy użyciu plików cookie.
Zgadzam się
pixelpixelpixelpixel