NETMODA

Wersja polityki prywatności obowiązująca do dnia 31 grudnia 2021 roku

Polityka prywatności Sklepu internetowego netmoda.pl - https://netmoda.pl/ - dalej: "Sklep"

 

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów i innych użytkowników Sklepu internetowego (którzy nie dokonują Zamówienia) zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu netmoda.pl (np. usługa założenia i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie, usługa newsletter, formularze kontaktowe itp.) jest Moseda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotokłosie (05-504), ul. Grotgera 18A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875045, NIP: 1231482962 , (zwana dalej „MOSEDA”). Kontakt z MOSEDA możliwy jest listownie na podany wyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: DaneOsobowe@netmoda.pl.

Administratorem danych osobowych Klientów i innych użytkowników Sklepu internetowego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji w celu realizacji procesu zakupowego (np. zawarcie umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, obsługa reklamacji związanej z zamówieniem itp.) jest Trend & Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach (05-552), ul. Przyszłości 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000521488, NIP: 1231289946 (zwana dalej „T&F”). Kontakt z T&F możliwy jest listownie na podany wyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: DaneOsobowe@netmoda.pl.

 

2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z usług Sklepu internetowego, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez każdego z wymienionych w pkt 1 Polityki Prywatności administratorów odrębnie we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

- Świadczenie usług drogą elektroniczną oferowanych w Sklepie (administratorem podanych danych osobowych jest MOSEDA)
- Realizacja procesu zakupowego i obsługa Twoich zamówień (administratorem podanych danych osobowych jest T&F)
- Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter (administratorem podanych danych jest MOSEDA)
- Przesyłanie newslettera (administratorem podanych danych osobowych jest MOSEDA)

Podstawy przetwarzania:

A. Dla MOSEDA jako administratora danych osobowych:

a) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c) Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie np. w zakresie otrzymywania informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
d) Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e) Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

- marketingu bezpośrednim,
- przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie,
- badaniu satysfakcji klientów.

MOSEDA zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które są przetwarzane:

a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Dane użytkowników serwisu przetwarzane są także w celach marketingowych do:

a) prowadzenia działań marketingowych (remarketingowych), w tym reklamy kontekstowej, tj. wyświetlania treści marketingowych w Serwisie niedostosowanych do preferencji Użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
b) kierowania do użytkownika newslettera lub innej formy marketingu bezpośredniego, w którego treści mogą być zawarte materiały stanowiące informację handlową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z zamówieniem przesyłania informacji handlowych na wybrany przez Użytkownika kanał (email, sms, mms).

MOSEDA przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Sklepu internetowego prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności administratora MOSEDA i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

B. Dla T&F jako administratora danych osobowych:

a) Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo,
b) Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji - w celu wykonania ciążących na nas obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), obejmujących obowiązki: a) z tytułu rękojmi za wady, w tym w celu obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji, w tym udzielania na nią odpowiedzi; b) w celu wystawienia i przechowywania stosownych dokumentów wymaganych przez przepisy podatkowe w związku z reklamacją i rękojmią,
f) Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

- marketingu bezpośrednim,
- przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych,
- badaniu satysfakcji klientów.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych, w zależności od celu, w jakim dane są podawane:

- brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie;
- brak możliwości korzystania z usług Sklepu ;
- brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie;
- brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie;
- brak możliwości otrzymywania sugestii produktów, którymi możesz być zainteresowany.

Możliwość cofnięcia zgody:

- w każdej chwili zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość na adres mailowy DaneOsobowe@netmoda.pl. W wiadomości wystarczy podać adres mailowy, na który zarejestrowano konto oraz oświadczyć wolę wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.3. PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się opublikować opinię w Sklepie, część Twoich danych, takich jak imię i miejscowość zamieszkania będzie widoczna dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że samodzielnie to zrobisz.

 

4. PROFILOWANIE

W ramach Sklepu MOSEDA może automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów, a także na wysyłce newslettera, o ile wyrażona została stosowna zgoda na jego otrzymywanie.

Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes MOSEDA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Sklepu internetowego, sposobu korzystania przez nich z konta, czy ich preferencji, celem poprawy przez MOSEDA stosowanych rozwiązań w Sklepie internetowym.

 

5. OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony,
- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
- zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
-w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe każdy z administratorów stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

7. TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

- dostępu do Twoich danych osobowych
- ich sprostowania
- usunięcia
- ograniczenia przetwarzania
- żądania przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo:

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów
- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

8. CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

- są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
- umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
- nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

- usunąć pliki cookies
- blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości


W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

- zapamiętywania informacji o Twojej sesji
- statystycznym
- marketingowym
- udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy
Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki
znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

- Firefox
- Chrome
- Safari
- Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

 

9. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

- podmiot świadczący usługi księgowe
- dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
- podmiot realizujący dostawę towarów
- podmioty zapewniające usługi marketingowe*
- podmiot zapewniający system mailingowy
- podmiot zapewniający skrzynkę poczty elektronicznej i usługi chmurowe*
- portale społecznościowe *
- osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
- podmiot ułatwiający lub zapewniający obsługę klienta
- podmiot zapewniający usługi telekomunikacyjne
- podmiot zapewniający powiadomienia push
- dostawca płatności
- podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu *
- podmiot zapewniający komunikator w Sklepie *
- podmiot zbierający opinie klientów o sklepie i produktach
- inni klienci Sklepu – w odniesieniu do Twoich danych publikowanych w związku z dodaniem komentarza w Sklepie
- podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
- odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

 

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

* W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

 

11. INFORMACJA HANDLOWA

MOSEDA zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji handlowych dotyczących działalności MOSEDA oraz działalności partnerów i kontrahentów MIXSHOP. Prawo to powstaje w przypadku wyrażenia przez użytkowników Sklepu internetowego zgody na newsletter, na korzystanie przez MOSEDA z technologii push w przeglądarkach lub na inny sposób dostarczania informacji handlowych.

Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych; dla przykładu, każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od MOSEDA informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacja z subskrypcji” lub wysłanie wiadomości e-mail na adres DaneOsobowe@netmoda.pl.

 

12. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail: DaneOsobowe@netmoda.pl.

 

Wersja obowiązująca do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel