NETMODA

Wersja regulaminu obowiązująca od dnia 15 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

REGULAMIN SERWISU NETMODA.PL
https://netmoda.pl/

 

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy Netmoda.pl, działający pod adresem www.netmoda.pl (,,Sklep netmoda.pl” lub „netmoda.pl”), prowadzony jest w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym formularzy elektronicznych takich jak rejestracja konta użytkownika, formularz kontaktowy, dostęp do przeglądania treści serwisu, newsletter itp. przez Dawida Bulasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mixshop Dawid Bulasiński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności, NIP: 5213381773, REGON: 140487491, ul. Podchorążych 41/20, 00-722 Warszawa.

2. Dane adresowe i kontaktowe:

Sklep internetowy Netmoda.pl
ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy
adres e-mail: sklep@netmoda.pl
numer telefonu: 603 404 844

3. Za pośrednictwem Sklepu netmoda.pl sprzedawane są towary należące do Trend & Fashion sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, NIP: 1231289946 (odpowiednio, „Towar/y”, „SKLEP T&F”).

4. Prezentowane na stronie internetowej www.netmoda.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu netmoda.pl.

5. Sprzedaży Towarów dokonuje w imieniu SKLEP T&F agent - TFGpl Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, NIP 1231343350, REGON 366781502 (dalej jako „Agent”). Agent działa w oparciu o zawartą pomiędzy SKLEP T&F a Agentem umowę agencyjną („Umowa Agencyjna”). Stosownie do postanowień Umowy Agencyjnej, Agent uprawniony jest do zawierania umów sprzedaży Towarów w imieniu SKLEP T&F, co oznacza, że w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu netmoda.pl („Umowa Sprzedaży”) stronami Umowy Sprzedaży jest podmiot dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu netmoda.pl („Klient”) oraz SKLEP T&F („Strony”). Stosownie do postanowień Umowy Agencyjnej, Agent uprawniony jest także do odbierania oświadczeń adresowanych do SKLEP T&F, w szczególności dotyczących reklamacji oraz odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży, którzy skutecznie skorzystali z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6. Umowę Sprzedaży może zawrzeć jedynie (i) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (tj. osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i jest ubezwłasnowolniona częściowo) z tym, że do ważności Umowy potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego tej osoby, (iii) osoba prawna lub (iv) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

7. Miejscem realizacji dostaw Towarów nabywanych za pośrednictwem Sklepu netmoda.pl, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile nie umówiono się inaczej.

8. Zasadniczo językiem, w którym zawierane są Umowy Sprzedaży, jest język polski.

9. Rozpoczynając korzystanie z netmoda.pl Klient i inni użytkownicy powinni zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Korzystanie z netmoda.pl oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

10. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności netmoda.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Minimalne zalecane wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa: Firefox w wersji 64, Chrome (Chrome for Android) w wersji 71, Safarii 12.1 (12 iOs Safari) , Opera 58 (Opera Mobile), Edge 18, z włączoną obsługą Javasript, Cookies i włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript oraz Local Storage.

11. Z zastrzeżeniem innych wyraźnych postanowień Regulaminu, usługi elektroniczne świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie użytkownika.

12. Sprzedawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Zatem, wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania z netmoda.pl pokrywa użytkownik serwisu, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawcą usług telekomunikacyjnych.

13. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług elektronicznych wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych użytkowników. Celem ochrony takich danych, użytkownicy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

14. Klient lub inny użytkownik, obowiązany jest do korzystania z netmoda.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie praw autorskich i własności intelektualnej MIXSHOP, SKLEP T&F i podmiotów trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

II. Towar. Cena. Koszty

1. Informacje dotyczące głównych cech Towaru, a także jego ceny, zamieszczane są na stronie internetowej Sklepu netmoda.pl, przy opisie danego Towaru.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), zamieszcza się o tym stosowną informację na stronie internetowej netmoda.pl przy opisie danego Towaru.

3. Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu netmoda.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

4. Klient obowiązany jest ponieść koszty przesyłki Towaru. Nie jest możliwy odbiór osobisty zakupionego Towaru. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie netmoda.pl zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie internetowej Sklepu netmoda.pl – w zakładce Wysyłka.

5. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

 

III. Zasady płatności za towar

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
b. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;
c. płatność poprzez serwis PayU.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: Trend & Fashion Sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, nr rachunku bankowego: 16 1090 1056 0000 0001 3652 0564 (BZWBK). W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko lub nazwę oraz nr zamówienia.

3. Wyklucza się możliwość regulowania tpłatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. SKLEP T&F i Agent nie ponoszą odpowiedzialności za utratę przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

4. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:

a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;
b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie SKLEP T&F uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta; stosownie do postanowień Umowy Agencyjnej, Agent uprawniony jest do złożenia oświadczenia woli odstąpienia od Umowy Sprzedaży w imieniu SKLEP T&F;
c. w przypadku płatności poprzez serwis PayU, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie SKLEP T&F uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta; stosownie do postanowień Umowy Agencyjnej, Agent uprawniony jest do złożenia oświadczenia woli odstąpienia od Umowy Sprzedaży w imieniu SKLEP T&F.

5. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością SKLEP T&F.

 

IV. Zawarcie umowy

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu netmoda.pl (www.netmoda.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a. wyboru zamawianych Towarów;
b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
c. złożenia zamówienia;
d. płatności za zamówienie lub wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

2. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych do formularza zamówienia.

3. Złożenie zamówienia:

a. jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
b. następuje za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku ("Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego);
c. oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów; a także
d. oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres skrzynki pocztowej Klienta przesłana zostanie wiadomość email zawierającą treść zamówienia.

5. W celu anulowania zamówienia, Klient powinien skontaktować się z Agentem telefonicznie pod numerem 603 404 844 lub mailem na adres sklep@netmoda.pl. Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, Agent może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia. Stosownie do postanowień Umowy Agencyjnej, Agent uprawniony jest do złożenia oświadczenia woli rozwiązania Umowy Sprzedaży w imieniu SKLEP T&F. Jeżeli Klient zgłosił zamiar anulowania zamówienia telefonicznie lub treść maila nie wyraża jednoznacznie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży, Klient zostanie poproszony o przesłanie na adres sklep@netmoda.pl maila zawierającego oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży. Agent składa oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży i przesyła je na adres e-mail Klienta.

6. Agent przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące SKLEP T&F, adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

7. DANE OSOBOWE:

7.1. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy przekazują je w związku z dokonywanym procesem zakupowym jest Trend & Fashion Sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy sprzedaży i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z m.in. Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Agenta działającego jako podmiot przetwarzający dla SKLEP T&F. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Więcej informacji na temat przetwarzani danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

7.2. Administratorem danych osobowych Klienta i innych użytkowników Sklepu netmoda.pl (którzy nie dokonują zamówienia) przekazanych podczas korzystania ze netmoda.pl w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną (np. przeglądanie treści serwisu, korzystanie z usługi newsletter, założenie konta) jest Dawid Bulasiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Bulasiński Mixshop, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5213381773, REGON: 140487491, ul. Podchorążych 41/20, 00-722 Warszawa. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z RODO.

7.3. W zakresie niezbędnym do realizacji procesu zakupowego Mixshop Dawid Bulasiński działając jako administrator danych osobowych użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie zakładając konto, udostępnia dane osobowe ww. użytkowników SKLEP T&F, gdy użytkownik korzystając z konta użytkownika dokonuje zakupu Towaru.

7.4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klientów i innych użytkowników Sklepu internetowego przez każdego z ww. administratorów zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

V. Termin i sposób dostawy

1. Towary zakupione w Sklepie netmoda.pl wysyła SKLEP T&F w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Agenta zapłaty za Towar, albo od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. SKLEP T&F nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Postanowienia niniejszej sekcji VII mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”).

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

3. Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia woli odstąpienia. Oświadczenie to może być złożone zarówno Agentowi, jak i SKLEP T&F. Oświadczenie to może być:

a. sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres: Trend & Fashion sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, lub TFGpl sp. z o.o. ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy , z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”; na stronie www.netmoda.pl dostępny jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
b. sporządzone w formie elektronicznej na formularzu zwrotu RMA dostępnym na stronie www.netmoda.pl (formularz dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów); w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Konsument otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia;
c. sporządzone w formie elektronicznej i przesłane na adres e-mail: sklep@netmoda.pl; w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Konsument otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar na następujący adres: Trend & Fashion sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, lub TFGpl sp. z o.o. ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

5. Z zastrzeżeniem postanowienia VII.6, Agent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego sposobu dostarczenia Towaru. Agent dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży można kierować e-mailowo na adres: sklep@netmoda.pl, pisemnie na adres: Trend & Fashion sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, lub TFGpl sp. z o.o. ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”.

8. Na zasadach określonych w odrębnym regulaminie specjalnym ,,30 dni na zwrot”, udostępnionym na następującej stronie internetowej https://netmoda.pl/Regulamin-specjalny-30-dni-na-zwrot-cabout-pol-467.html, Konsument ma prawo zwrotu zakupionych Towarów (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) w terminie dłuższym niż ustawowe 14 dni.

 

VII. Odpowiedzialność. Reklamacje

1. Klient ma prawo oczekiwać, że otrzymany przez niego Towar nie ma wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar. Nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie Umowy Sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu T&F lub konkretnych form płatności dla takiego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów Agent oraz SKLEP T&F mogą korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych.

2. Z zastrzeżeniem postanowienia VIII.3, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

3. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność SKLEP T&F z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności SKLEP T&F w stosunku do Konsumentów. SKLEP T&F w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

4. Reklamacja może być sporządzona w formie elektronicznej i przesłana e-mailem na adres: sklep@netmoda.pl albo sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres: Trend & Fashion sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, lub TFGpl sp. z o.o. ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, z dopiskiem „Dział Reklamacji”.

5. Wszelkie pytania dotyczące reklamacji można kierować e-mailowo na adres: sklep@netmoda.pl, pisemnie na adres Trend & Fashion sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, lub TFGpl sp. z o.o. ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, z dopiskiem „Dział Reklamacji”.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do SKLEP T&F na adres Trend & Fashion sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, lub TFGpl sp. z o.o. ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, z dopiskiem „Dział Reklamacji” wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru zwraca się Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej netmoda.pl formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.

7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez SKLEP T&F reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu netmoda.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany zasad sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu netmoda.pl obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.netmoda.pl. Zamówienia złożone przed tą datą są realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. Klient może w szczególności zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego albo skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich dostępnego pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 15.11.2019 roku.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel